Skip to main content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR ADVOCATEN B.V.

 1. Door Advocaten B.V. (hierna: Door Advocaten) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen in de ruimste zin van het woord. Door Advocaten levert voornoemde juridische diensten aan natuurlijke- en rechtspersonen (hierna: opdrachtgever(s)).

 1. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Door Advocaten, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Door Advocaten. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens de opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Door Advocaten aan Opdrachtgever verleende dienst.

 1. Iedere aansprakelijkheid van Door Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Door Advocaten is verzekerd tot een bedrag van EUR 2.500.000 per schadegeval. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

 1. Indien geen uitkering volgt, omdat de verzekeringsmaatschappij geen dekking geeft, is de aansprakelijkheid van Door Advocaten in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 50.000.

 1. Bij het inschakelen van derden zal Door Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Door Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. De opdrachtgever machtigt Door Advocaten om namens hem eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.

 1. De opdrachtgever vrijwaart Door Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Door Advocaten.

 1. Niet alleen Door Advocaten maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 1. De hoogte van het verschuldigde uurtarief wordt vooraf overeengekomen met de opdrachtgever. Het uurtarief wordt geïndexeerd overeenkomstig de Richtlijn salarissen curatoren en bewindvoerders, zoals vastgesteld in overleg tussen De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten.

 1. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Gedeclareerd worden de gewerkte uren maal het overeengekomen uurtarief te vermeerderen met btw alsmede eventuele verschotten en diensten van derden. Bij de declaratie wordt een specificatie gevoegd.
 1. Indien facturen niet binnen de betalingstermijn worden voldaan heeft Door Advocaten de bevoegdheid de werkzaamheden op te schorten en kan de opdrachtgever zich niet beroepen op enige tekortkoming van de zijde van Door Advocaten in de nakoming van de opdracht.

 1. De opdrachtgever is ermee bekend dat (de advocaten van) Door Advocaten krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) verplicht zijn, althans kunnen zijn, de opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren. De opdrachtgever is verplicht hieraan telkens volledige medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Door Advocaten zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft.

 1. De opdrachtgever is er voorts mee bekend en aanvaardt dat Door Advocaten op grond van de Wwft, alsmede de daarbij behorende besluiten, regelingen en richtsnoeren, verplicht is om in die regelgeving omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

 1. De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van de advocaat en doet afstand van ieder recht de advocaat strafrechtelijk, tuchtrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van de advocaat in overeenstemming met zijn/haar wettelijke verplichtingen.

 1. De algemene voorwaarden worden voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever toegestuurd (per e-mail of anderszins) of ter hand gesteld. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Een kopie kan worden ingezien op de website van Door Advocaten: https://dooradvocaten.nl. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 1. Door Advocaten heeft een interne klachtenregeling. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de behandelend advocaat dient de opdrachtgever zich met zijn/haar klacht schriftelijk te wenden tot mr. Felix Chorus die de klacht in behandeling zal nemen. De klacht zal door Door Advocaten worden behandeld overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde interne klachtenreglement bestemd voor de interne klachtenregeling van advocatenkantoren in Nederland.

 1. Op de rechtsverhouding tussen Door Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Door Advocaten voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde, zal Door Advocaten Buitengerechtelijke Incasso Kosten (BIK) in rekening brengen volgens de op dat moment geldende staffel, welke gepubliceerd is op de website van Rechtspraak.nl.